Main Page Sitemap

Game doi dac nhiem ci5


game doi dac nhiem ci5

Bn có th tham kho và ti mt s game hành ng ni ting khác nh: Project IGI: I'm Going In - game hành ng nhp vai hp dn: Ct truyn game xoay quanh nhân vt David Jones - mt ip viên bí.
Vi các chi windows 2000 professional spanish tit lp ghép u c làm t cht liu nha cao cp, tri qua qui trình sn xut nghiêm ngt, m bo an toàn cho tr nh do hoàn toàn không cha thành phn hoá cht c hi cho sc kho.
Josef Priboi: Tay trùm buôn v khí có liên quan n vic mt trm u n ht nhân.
Download Project IGI: I'm Going In cho.Chn súng Pistol: 2, chn SMGs: 3, chn Assault Rifles:.Chi, lp Ráp Sluban - Police - i c Nhim M38-B0192 gm 582 chi tit lp ghép thú v thit lp nên i cnh sát c nhim c bit bo v thành.Trên ng i bn s phi tri qua vô vàn khó khn, th thách ng thi khám phá ra nhng bí mt v âm mu táo tn này. .H tr cài t c h tr nhanh nht!GameVui khuyên bn: Chi game lành mnh, vui v, sp xp thi gian hp l, tn hng cuc sng lành mnh, hc tp tt và lao.
Anya: Ngi h tr chính ca Jones, cung cp cho anh các thông tin v nhim v, v trí i tng.
Mc dù còn mt s khim khuyt nhng nu xét vào thi im ra mt nm 2000 thì hiu ng, ha ca game khá chân thc, gameplay thú v, xng áng nhn c s ánh giá cao t phía ngi chi cng nh gii chuyên.
Project.G.I 2 Covert Strike: Nhim V Sng Còn v máy tính, bc 2: Tin hành gii nén vi Password là svnteam hoc Gamesociu (Bn có th ti phn mm gii nén ti ây bc 3: Tin hành cài t theo hng dn trong file.Bn có th chnh li theo thích và thói quen dùng bàn phím ca mình: Tin, lùi, sang trái, phi: 4 phím mi tên.Ngi: ctrl phi, nhy: 0, nghiêng ngi: 1, dùng ng nhòm: Space.Ngi chi s phi tri qua nhng phút giây cng thng và hi hp, khi thì núp mình trong nhng dãy núi ph y bng tuyt lnh giá hay phi bng qua trn a y ma bom bão n.Chu trách nhim ni dung: Nguyn c Duyên.


Sitemap